ابعاد افق لیله القدر

ابعاد افق لیله القدر

.

 

 

آیا افق لیله القدر در بُعد اوّل و در ابعاد دیگر کدام است؟ چون لیله القدر یک شب است، پس افق لیله القدر مکّه مکرّمه است به چند حساب: اوّلاً امّ القری است، ثانیاً دقّت و ریزبینی و باریک بینی که در رؤیت ماه میشود مکّه مکرّمه است.

در بُعد لیله القدر، لیله القدر هم نزول سوره قدر در مکّه بوده، هم منزل سوره قدر در دو بُعد لیله و قلب پیغمبر مکّه بوده در سه بُعد هم نزول سوره قدر در مکّه بوده، هم منزل ظاهری زمانیاش که یک شب قدر است، هم منزل باطنی معنویاش که قلب پیغمبر است. در این سه بُعد منزل و نزول ملائکه و الرّوح در لیله قدر بوده است. و چون لیله قدر یکی است و دوتا نیست، بنابراین لیله القدر کلّ جهان تکلیف همان مکّه مکرّمه است. یعنی اگر ما امشب لیله القدر میگیریم، لیله القدر نیست، باید دیشب می‌گرفتیم. منتها اعمال واجبی نداریم، اعمال مستحبّی که ما انجام میدهیم در لیله قدر باید بر وفق افق مکّه باشد.