افق لیلة القدر

افق لیلة القدر

.

 

زمان افق لیلة القدر چه زمانی است؟

اوّلاً لیلة القدر یک شب است،

دو شب نیست، سه شب نیست، یک شب است.

و یک شب دارای دو بُعد است:

یک بعد منزل اوّل نزول قرآن که «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»،

«أنزلنا» ماضی است دیگر.

سه بُعد دارد: یک بُعد قبل از لیله قدر،

یک بُعد بعد از آن و یک بُعد خود لیله قدر.

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» راجع به قبل بیانی ندارد،

«انزلنا» ماضی است دیگر.

ولکن نسبت به خود لیله قدر اگر در خود لیله قدر آیه نازل شده، طوری نیست،

برای اینکه «انزلنا» است.

یعنی در خود لیله قدر نازل شدند ملائکه و روح به قرآن

و بعد در خود لیله قدر آیه نازل شده است.

بنابراین در این سه بُعد، بُعد اوّل باطل است چون «انزلنا» ماضی است،

ولی بعد دوم و بعد سوم هر دو صحیح است.

«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ»

آیا مکان و افق نزول قرآن در کدام لیله قدر بوده،

چه افقی بوده؟ افق مکّه بوده،

چون پیغمبر خودش در مکّه بوده،

آیا در مکّه بوده، به افق جای دیگر نازل میشود؟ نخیر،

به افق مکّه که محور آفاق است،

در لیله قدر به حساب افق مکّه بر پیغمبر نازل شده است.

چه زمانی؟ در طول ۲۳ سال.

۲۳ سال که سیزده سال مکّه باشد و ده سال مدینه.

چون افق مدینه هم افق مکّه است.

بنابراین «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ» در بُعد اوّل که نزول قرآن است به طور مختصر و محکم در افق مکّه بوده است.