گزیده سخن

استدلال به قرآن برای اثبات ظنیت قرآن !
استدلال به قرآن برای اثبات ظنیت قرآن !