جلسه ۱۵: عبودیت: ۴. معامله الدنیا

جلسه ۱۵: عبودیت: ۴. معامله الدنیا