جلسه ۱۹: الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)

جلسه ۱۹: الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)