جلسه ۲۰: الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)

جلسه ۲۰: الله در ادیان مختلفه (ادامه آیه ۴۹ , ذاریات)