جلسه ۵۰: شرح احادیثی و آیاتی در وصف قران

جلسه ۵۰: شرح احادیثی و آیاتی در وصف قران