جلسه ۵۱: شرح احادیثی در وصف قران

جلسه ۵۱: شرح احادیثی در وصف قران