جلسه ۷۱: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)

جلسه ۷۱: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)