جلسه ۷۳: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)

جلسه ۷۳: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)