جلسه ۷۴: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)

جلسه ۷۴: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)