جلسه ۷۵: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)

جلسه ۷۵: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)