جلسه ۷۶: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)

جلسه ۷۶: فطرت (آیه ی ذریه معروف به آیه ی ذر)