جلسه ۸۶: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

جلسه ۸۶: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)