جلسه ۸۸: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

جلسه ۸۸: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)