جلسه ۸۹: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)

جلسه ۸۹: خدا شناسی (ماده ی اولیه خلقت)