جلسه ۹۱: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

جلسه ۹۱: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)