جلسه ۹۲: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

جلسه ۹۲: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)