جلسه ۹۳: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

جلسه ۹۳: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)