جلسه ۹۵: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)

جلسه ۹۵: خدا شناسی (ترکب مخلوقات و تجرد خدا)