جلسه ۱۰۳: خداشناسی (صفات ذات و فعل الله)

جلسه ۱۰۳: خداشناسی (صفات ذات و فعل الله)