جلسه ۱۰۴: خداشناسی ( ذات و ماهیت الله)

جلسه ۱۰۴: خداشناسی ( ذات و ماهیت الله)