جلسه ۱۰۶: خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)

جلسه ۱۰۶: خداشناسی (عدم امکان دیدن الله)