جلسه ۱۱۳: خداشناسی (خاتمه بحث قدرت خدا با بحثی حول احادیث جعلی)

جلسه ۱۱۳: خداشناسی (خاتمه بحث قدرت خدا با بحثی حول احادیث جعلی)