جلسه ۱۱۶: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)

جلسه ۱۱۶: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)