جلسه ۱۱۷: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)

جلسه ۱۱۷: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)