جلسه ۱۱۸: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)

جلسه ۱۱۸: خداشناسی (توحید خدا در عبودیت)