جلسه ۱۱۹: خداشناسی (توحید خدا در علم)

جلسه ۱۱۹: خداشناسی (توحید خدا در علم)