جلسه ۱۲۰: خداشناسی (توحید خدا در علم)

جلسه ۱۲۰: خداشناسی (توحید خدا در علم)