جلسه ۱۲۱: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)

جلسه ۱۲۱: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)