جلسه ۱۲۲: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)

جلسه ۱۲۲: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)