جلسه ۱۲۴: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)

جلسه ۱۲۴: خداشناسی (هدایت و اضلال خدا)