جلسه ۱۲۵: رسالت (بلوغ عقلی اولین مرحله ی دریافت رسالت)

جلسه ۱۲۵: رسالت (بلوغ عقلی اولین مرحله ی دریافت رسالت)