جلسه ۱۲۸: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)

جلسه ۱۲۸: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)

 

لطفا جهت جستجوی سریع در متن، از ابزار زیر استفاده کنید.