جلسه ۱۲۸: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)

جلسه ۱۲۸: رسالت (علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)