جلسه ۱۳۰: رسالت(علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)

جلسه ۱۳۰: رسالت(علت وحی نشدن رسالت بر تک تک مکلفین)