جلسه ۱۳۲: رسالت (افضلیت نبیّ بر رسول)

جلسه ۱۳۲: رسالت (افضلیت نبیّ بر رسول)