جلسه ۱۳۶: رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)

جلسه ۱۳۶: رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)