جلسه ۱۳۷: رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)

جلسه ۱۳۷: رسالت (وجود یا عدم وجود شریعت و رسالت قبل از حضرت نوح)