جلسه ۱۴۰: رسالت (فتره رسولی و رسالتی)

جلسه ۱۴۰: رسالت (فتره رسولی و رسالتی)