جلسه ۱۴۸: رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع «روزه و نماز»)

جلسه ۱۴۸: رسالت (احکام اشتراکی و اختلافی میان شرایع «روزه و نماز»)