جلسه ۱۵۶: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان )

جلسه ۱۵۶: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان )