جلسه ۱۵۷: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)

جلسه ۱۵۷: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)