جلسه ۱۵۸: رسالت(اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)

جلسه ۱۵۸: رسالت(اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)