جلسه ۱۵۹: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)

جلسه ۱۵۹: رسالت (اثبات عدم خلیفه الله بودن انسان)