جلسه ۱۶۹: رسالت (حضرت آدم- داستان هابیل و قابیل )

جلسه ۱۶۹: رسالت (حضرت آدم- داستان هابیل و قابیل )