جلسه ۱۷۰: رسالت (داستان هابیل و قابیل)

جلسه ۱۷۰: رسالت (داستان هابیل و قابیل)