جلسه ۱۷۱: رسالت (داستان هابیل و قابیل)

جلسه ۱۷۱: رسالت (داستان هابیل و قابیل)