جلسه ۱۷۴: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

جلسه ۱۷۴: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)