جلسه ۱۷۵: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

جلسه ۱۷۵: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)