جلسه ۱۷۶: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)

جلسه ۱۷۶: رسالت (دعای حضرت نوح بر علبه کفار)